Версия: ЭЛФИ - ПРЕДПРИЯТИЕ

Универсал

«ЕЛФІ– ПІДПРИЄМСТВО» - цу відчизняна, реально працююча інтегрирована система автоматизації менеджменту великого промислового підприємства. Вона охоплює кадровий, табельний, бухгалтерский і податковий облік, контроль і звітність. Автоматично формує всі синтетичні проводки і веде синтетичний облік. Забезпечує найвищий (до 99%) рівень автоматизації роботи бухгалтерии и суміжних служб підприємства. Щоденно надає керівництву підприємства актуальную інформацію для прийняття управлінських рішень.
Адаптується до особливостей фінансово-гоподарської діяльності підприємства і тому може застосовуватись на промислових підприємствах з одиничним, дрібносерійним і масовим характером виробництва (судобудування, машино та приладобудування, великі будівельні компанії та інші).
Слугує основою для розробки індивідуаотних конфігурацій, створюваних нами "під заказ" великих промислових підприємств.
Реалізована на платформі MS SQL Server  і працює у локальній обчислюваній мережі підприємства з практично необмеженою кількістю автоматизованих робочих місць. Операційна система Windows XP, 7, 10.

Надійна, проста і зручна в екплуатації. Має мнімальні вимоги до комп'ютерної та бухгалтерської кваліфікації користувачів..

Складється з інформаційно поєднаних модулів.

Модуль КАДРИ забезпечує кадровий та табельний облік:

- формування кадрових наказів (прийом, звільнення, відпуска, відрядження, переведення на іншу роботу, підвищення кваліфікації, тощо) з автоматичною передачею даних у бухгалтерію  і видача довідок по будь якій сукупностиі ознак персоналу;
- табельний облік явки на работу персоналу і відсутніх (по причинам) з автоматичною передачею даних в бухгалтерію, щоденна довідка керівництву про вихід на роботу;

Модуль ЗАРПЛАТА максимально допомогає нараховувати основну і додаткову зарплату персоналу при різних формах оплати праці, відпускні та лікарняні і автоматично утримує передбачені законодавством податки: податок з доходів фізичних осіб (ПДФО), військовий збір (ВЗ) та розраховує персоніфіковані внески роботодавця до єдиного соціального внеску (ЄСВ), аліменти, видані аванси і борг по зарплаті. Формує розрахунково-платіжну відомість та платіжні відомості, які експортуються у файли для відправки в банк для перерахування коштів на платіжні картки працівників. Автоматично формує об'єднаний звіт з ПДФО, ВЗ і ЄСВ з додатками, який експортується у файли електронної звітності. Автоматично генерує синтетичні проводки по операціям нарахування зарплати і утримань.

Модуль КОШТИ забезпечує підготовку патіжних документів або імпорт виписки з програм інтернет банкінгу та облік руху безготівкових коштів у національній та іноземних валютах з видачею потрібних довідок, підготовку касових документів та облік руху готівкових коштів. Автоматично 

Модуль ВИРОБНИЦТВО забезпечує автоматизацію обліку і контролю діяльності основних  і допоміжних виробничих підрозділів, багаторівневий аналітичний облік фактичної собівартості, а також доходів і витрат по кодному контракту.

Модуль КОНТРАГЕНТИ забезпечує автоматичний облік розрахунків з постачльниками і підрядниками, комісіонерами і комітентами, переробниками і давальцями, та з підзвітними особами, контроль дебіторської та дебіторської заборгованості по кожному договору в національній та іноземних валютах,  формування та експорт у файли електронної звітності  податкових накладних і декларації з ПДВ. 

Модуль ЗАПАСИ максимально допомагає персоналу оформлювати прибуткові, видаткові і податкові накладні з експортом у файли електронної звітності, імпортні та експортні декларації, автоматично веде облік залишків необмеженої номенклатури товарів, сировини та інших матеріальних цінностей  на складах та видає потрібні довідки.

Модуль БАЛАНС забезпечує автоматичне фрпмування та експорт у фійли електронної звітності документів фінансової звітності та Декларації про прибуток з додатками і дає можливістю ручного коригування.

Модуль НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ  забезпечує автоматизацію обліку вводу в експлуатацію, модернізацію, ремонт, реалізацію, списання і амартизації об'єктів основних засобів з мінімальним витрачання часу і зусиль експлуатаційного персналу і підготовку потрібних довідок керівнитву підприємства.

Вводиться у дію поетапно за підтримки розробника.